Kreirano: Ponedjeljak, 01 Listopad 2012 13:30

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LASINJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:402-07/12-01/102

URBROJ:2133/19-01/12-02

Lasinja, 28. rujna 2012.

 

             Temeljm čl. 36. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 18/09, 03/10 i 48/11), Općinski načelnik, dana 28. 09. 2012. godine, donosi

                                                                         O  D  L  U  K  U 

    o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju cijene usluge dječjeg vrtića

 

                                                                        Članak 1.

             U Odluci o sufinanciranju cijene usluge dječjeg vrtića, KLASA:402-07/12-01/102, URBROJ:2133/19-01/12-01, od 27.08.2012. g, u čl. 1. umjesto iznosa "650,00 kn" stavlja se iznos "750,00 kn".

 

                                                                        Članak 2.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. 10. 2012. g.

 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Josip Erega v.r.