nacelnik

Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini. Na lokalnim izborima, održanim dana 16. svibnja 2021. godine, za općinskog načelnika  izabran  je Marijo Perčić.

Kontakt brojevi:
          047 884 010
047 884 011
047 884 012
047 884 293
Faks:
047 400 686
Općinski načelnik:
+385 (0)98 535 235
e-mail:
nacelnik@lasinja.hr
 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i prenesene poslove državne uprave, i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i osnovno obrazovanje; kulturu, tjelesnu kulturu i šport; zaštitu potrošača; zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarnu i civilnu zaštitu; promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Poslovi Odjela utvrđeni su zakonom,  Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Lasinja te Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela je svaki radni dan, osim subote, od 7:00 do 15:00 sati. Uredovni dani su svaki radni dan, u navedeno vrijeme.

 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela:

 1. KATARINA BORTIEK mag.oec. - pročelnica - kontakt: 047 884 011, mob 098 986 5848, e-mail: procelnik@lasinja.hr   
 2. JADRANKA VUKSAN - referentica za financije, računovodstvo i proračun - kontakt: 047 884 012, mob 098 96 80 373, e-mail: racunovodstvo@lasinja.hr 
 3. NEVENKA PANIJAN - referentica za administrativne poslove - kontakt: 047 884 010, mob 099 721 85 66, e-mail: pisarnica@lasinja.hr  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje u neupravnim stvarima: pisarnica@lasinja.hr 

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće Općine Lasinja konstituirano je 2. lipnja 2021. godine.

Sastav:

 1. MATIJA PRIGORAC (HDZ) - predsjednik
 2. MIRKO JUŠINSKI (HDZ) - potpredsjednik
 3. JOSIP EREGA (HDZ) - potpredsjednik
 4. MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC (HDZ) - mandat u mirovanju
 5. DRAGA PAVEK (HDZ)
 6. ZRINKA MILOVAC (HDZ)
 7. MARTA ZMAJLOVIĆ NAGLIĆ (HDZ)
 8. IVAN MIHALIĆ (HDZ)
 9. MIROSLAV JURAS (SDP)

Radna tijela Općinskog vijeća:

Mandatna komisija
 1. Zrinka Milovac – predsjednica
 2. Draga Pavek - članica
 3. Marta Zmajlović Naglić - članica
Komisija za izbor i imenovanje
 1. Zrinka Milovac - predsjednica
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Draga Pavek - članica
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 1. Ivan Mihalić - predsjednik
 2. Zrinka Milovac - članica
 3. Marta Zmajlović Naglić - članica
Odbor za financije i proračun
 1. Željko Zmajlović – predsjednik
 2. Mirko Jušinski- član
 3. Zrinka Milovac - član
 4. Ivan Mihalić- član
 5. Matija Prigorac - član
Odbor za socijalnu skrb
 1. Matija Prigorac – predsjednik
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Valentina Vuksan Perović- član
 4. Draga Pavek - član
 5. Jasmina Britvec- član
Odbor za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova
 1. Mirko Jušinski– predsjednik
 2. Matija Prigorac - član
 3. Josip Erega - član
 4. Marta Zmajlović Naglić - član
 5. Draga Pavek- član

SAVJET MLADIH

Općinsko vijeće Općine Lasinja 2014. godine formiralo je Savjet mladih Općine Lasinja. To je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća kojega čine mlade osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine, koje u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina, čiji je prvenstveni cilj razmatranje i predlaganje programa i aktivnosti mladih, bira se na rok od 3 godine. Savjet mladih bavi se pitanjima i problemima mladih koji se nalaze na području općine Lasinja te ujedno i unaprjeđivanjem njihova položaja u društvu. Sama uloga Savjeta mladih je savjetodavna, odnosno članovi Savjeta imaju utjecaj na donošenje i provedbu odluka vezanih za interes mladih. Savjet mladih:

Savjet mladih:

 1. Raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih
 2. Raspravlja na sjednicama o pitanjima djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade
 3. Predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
 4. Predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te načine rješavanja navedenih pitanja
 5. Daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade
 6. Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
 7. Izrađuje izvješća nadležnim dijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 8. Predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i skrbi za mlade
 9. Skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima i značajnim za unapređivanje položaja mladih
 10. Potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova, županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 11. Predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
 12. Obavlja i druge poslove od interesa za mlade

Prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 10. siječnja 2015. godine. 

Temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja, od 7. srpnja 2021. godine, nije bilo predloženih kandidata  te novi Savjet mladih nije izabran.

   

savjetmladihlasinja@gmail.com

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE LASINJA

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita dostignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, zaštite i unapređivanja okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti. Javna priznanja Općine su: počasni građanin Općine Lasinja, nagrada Općine za životno djelo, javno priznanje i zahvalnica.