nacelnik

Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini. Na lokalnim izborima, održanim dana 16. svibnja 2021. godine, za općinskog načelnika  izabran  je Marijo Perčić.

Kontakt brojevi:
          047 884 010
047 884 011
047 884 012
047 884 293
Faks:
047 400 686
Općinski načelnik:
+385 (0)98 535 235
e-mail:
nacelnik@lasinja.hr
 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i prenesene poslove državne uprave, i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i osnovno obrazovanje; kulturu, tjelesnu kulturu i šport; zaštitu potrošača; zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarnu i civilnu zaštitu; promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Poslovi Odjela utvrđeni su zakonom,  Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Lasinja te Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela je svaki radni dan, osim subote, od 7:00 do 15:00 sati. Uredovni dani su svaki radni dan, u navedeno vrijeme.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela:

 1. KATARINA BORTIEK mag.oec. - pročelnica - kontakt: 047 884 011, mob 098 986 5848, e-mail: procelnik@lasinja.hr   
 2. JADRANKA VUKSAN - referentica za financije, računovodstvo i proračun - kontakt: 047 884 012, mob 098 96 80 373, e-mail: racunovodstvo@lasinja.hr 
 3. NEVENKA PANIJAN - referentica za administrativne poslove - kontakt: 047 884 010, mob 099 721 85 66, e-mail: pisarnica@lasinja.hr  
 4. KRUNO BRITVEC - voditelj poslova namještenika za održavanje komunalne infrastrukture, kontakt: 047 884 011, e-mail: voditelj@lasinja.hr  
 5. KATA TOPOLNJAK - spremačica - dostavljačica - kontakt: 047 884 010
 6. MILAN MESIĆ - radnik na održavanju komunalne infrastrukture - kontakt: 047 884 010

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje u neupravnim stvarima: pisarnica@lasinja.hr 

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće Općine Lasinja konstituirano je 2. lipnja 2021. godine.

Sastav:

 1. MATIJA PRIGORAC (HDZ) - predsjednik
 2. MIRKO JUŠINSKI (HDZ) - potpredsjednik
 3. JOSIP EREGA (HDZ) - potpredsjednik
 4. MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC (HDZ)
 5. DRAGA PAVEK (HDZ)
 6. ZRINKA MILOVAC (HDZ)
 7. MARTA ZMAJLOVIĆ NAGLIĆ (HDZ)
 8. IVAN MIHALIĆ (HDZ)
 9. TEREZIJA VIDAK (HDZ)
 10. MIROSLAV JURAS (SDP)

Radna tijela Općinskog vijeća:

Mandatna komisija
 1. Martina Marušić Britvec – predsjednica
 2. Draga Pavek - članica
 3. Marta Zmajlović Naglić - članica
Komisija za izbor i imenovanje
 1. Zrinka Milovac - predsjednica
 2. Ivan Mihalić - član
 3. Terezija Vidak - članica
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 1. Ivan Mihalić - predsjednik
 2. Martina Marušić Britvec - članica
 3. Marta Zmajlović Naglić - članica
Odbor za financije i proračun
 1. Željko Zmajlović – predsjednik
 2. Mirko Jušinski- član
 3. Zrinka Milovac - član
 4. Ivan Mihalić- član
 5. Matija Prigorac - član
Odbor za socijalnu skrb
 1. Matija Prigorac – predsjednik
 2. Martina Marušić Britvec - član
 3. Valentina Vuksan Perović- član
 4. Draga Pavek - član
 5. Jasmina Britvec- član
Odbor za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova
 1. Mirko Jušinski– predsjednik
 2. Matija Prigorac - član
 3. Josip Erega - član
 4. Marta Zmajlović Naglić - član
 5. Terezija Vidak- član

SAVJET MLADIH

Općinsko vijeće Općine Lasinja 2014. godine formiralo je Savjet mladih Općine Lasinja. To je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća kojega čine mlade osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine, koje u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina, čiji je prvenstveni cilj razmatranje i predlaganje programa i aktivnosti mladih. Savjet mladih bavi se pitanjima i problemima mladih koji se nalaze na području općine Lasinja te ujedno i unaprjeđivanjem njihova položaja u društvu. Sama uloga Savjeta mladih je savjetodavna, odnosno članovi Savjeta imaju utjecaj na donošenje i provedbu odluka vezanih za interes mladih. Savjet mladih:

Savjet mladih:

 1. Raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih
 2. Raspravlja na sjednicama o pitanjima djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade
 3. Predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
 4. Predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te načine rješavanja navedenih pitanja
 5. Daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade
 6. Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
 7. Izrađuje izvješća nadležnim dijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 8. Predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i skrbi za mlade
 9. Skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima i značajnim za unapređivanje položaja mladih
 10. Potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova, županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 11. Predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
 12. Obavlja i druge poslove od interesa za mlade

Prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 10. siječnja 2015. godine.

Na temelju članka 8. Odluke o savjetima mladih Općine Lasinja i pokretanju postupka izbora Savjeta mladih (Glasnik Općine Lasinja, br. 6/14) te članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 6. sjednici održanoj dana 28.03.2018. godine, donijelo je

                                                             Odluku o izboru članova i zamjenika članova savjeta mladih Općine Lasinja

U Savjet mladih Općine Lasinja izabrani su:

1. MAGDALENA MARUŠIĆ - član,  JOSIPA KARAS - zamjenik člana

2. FILIP PAVEK - član,  JOSIP PERČIĆ - zamjenik člana

3. ANA PERČIĆ - član,  ANAMARIJA MIHALIĆ - zamjenik člana

4. MARIJA ZMAJLOVIĆ - član,  MARTA ZMAJLOVIĆ - zamjenik člana

5. MAGDALENA BRAIM - član,  DOROTEA TOPOLNJAK - zamjenik člana

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Općine Lasinja, održanoj 4. svibnja 2018. godine, za predsjednika je izabran FILIP PAVEK, a za zamjenicu predsjednika ANA PERČIĆ.

   

savjetmladihlasinja@gmail.com