Komunalne djelatnosti

Općina Lasinja osigurava:

 • trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
 • održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
 • obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja
 • javnost rada

Na području općine Lasinja obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. Opskrba pitkom vodom
 2. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
 3. Održavanje javnih površina
 4. Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba
 5. Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
 6. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 7. Održavanje javne rasvjete

Javne službe

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LASINJA

Održavanje javnih površina, održavanje groblja i pogrebni poslovi

Adresa:
Lasinjska cesta 19,
47 206 Lasinja
Telefon:
047 884 011,
047 884 012
Telefaks:
047 884 010
E-mail:
procelnik@lasinja.hr

VODOVOD LASINJA d.o.o.

Opskrba pitkom vodom

Adresa:
Lasinjska cesta 19,
47 206 Lasinja
Telefon/faks:
047 884 170
E-mail:
info@vodovod-lasinja.hr
web: www.vodovod-lasinja.hr

EKO FLOR PLUS d.o.o.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

Adresa:
Mokrice 180c,
49 243 Oroslavje
Telefon:
049 587 810
Telefaks:
049 249 240
E-mail:
info@eko-flor.hr
web:www.eko-flor.hr

AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VUKSAN

Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska služba

Adresa:
Trg hrvatskih branitelja 8,
47 206 Lasinja
Telefon:
047 884 001
Mobitel:
098 465 835
Vlasnik
Ivan Vuksan

"DIMNJAČAR"

Dimnjačarski poslovi

Adresa:
Rakitje, Školska 25,
10 437 Bestovje
Telefon:
01 33 71 669
Mobitel:
098 468 222
Vlasnik:
Muhamed Husić

ELSTROM d.o.o.

Održavanje javne rasvjete

Adresa:
Karlovačka cesta 14A,
47 206  Lasinja
Mobitel:
099 65 37 002
E-mail
elstromdoo@gmail.com


TERRA - obrt za pogrebne usluge

Ukop pokojnika na mjesnim grobljima Banski Kovačevac, Crna Draga, Desni Štefanki, Lasinja i Prkos Lasinjski

Adresa:
Kamanje 106A,
47 282 Kamanje
Telefon/Faks:
047 758 881,
047 758 937
Mobitel:
098 707 521
Vlasnik
Damir Klemenić

Koncesije

Koncesija za javne usluge jest ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet pružanje jedne ili više usluga u općem interesu ili određenih zakonom kojim se uređuje pojedina koncesija. Općina Lasinja je dala : koncesiju za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti na svom području te koncesiju za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Uprava groblja

Na području Općine Lasinja grobljima i mrtvačnicom upravlja Jedinstveni upravni odjel. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta,uređenje i održavanje,rekonstrukciju groblja i poslove umrlih osoba. Na području Općine Lasinja postoji 8 groblja:Lasinja,Desni Štefanki, Crna Draga,Banski Kovačevac, Prkos Lasinjski, Sjeničak Lasinjski(Maslečko,Paljenica,Rosići)

Održivo gospodarenje otpadom

Općina Lasinja je u skladu s Kohezijskom politikom Europske unije preuzela Europsku politiku gospodarenja otpadom koja se temelji na tri načela:prevencija nastajanja otpada, reciklaža i ponovna uporaba, poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora. U sektoru gospodarenja otpadom prvenstvo se daje prevenciji, reciklaži i biološkoj razgradnji otpada koje su jeftinije i osiguravaju višu zaposlenost u odnosu na spaljivanje i odlaganje otpada. Tijekom 2007. godine sanirano je 8 divljih odlagališta ukupne površine 11.200 m2 na kojem se nalazilo cca 8000 m3 otpada. Od tada više nisu nastajala nova divlja odlagališta otpada na području Općine. U 2009. godini sanirano je i divlje odlagalište Brezje. Ove aktivnosti su provedene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Donesen je Plan gospodarenja otpadom Općine Lasinja, za period od 2008. do 2016. godine

Vodooprskrba

Vodoopskrbnim sustavom upravlja općinsko društvo Vodovod Lasinja d.o.o. u 100%-tnom vlasništvu Općine (trgovačko društvo je registrirano za poslove vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda). Vodoopskrbni sustav Lasinja zasniva se na eksploataciji izvorišta vode Crna Draga, čiji je kapacitet 15 l/s. Voda se sa izvorišta diže putem crpne stanice u vodoopskrbi sustav odnosno vodospremnik Sv. Jana, kapaciteta 400 m3. Prosječna dnevna potrošnja iznosi od 120-200 m3 ovisno o godišnjem dobu i prisutnosti vikend korisnika. Godišnja potrošnja iznosi oko 55.000 m3. Osim spomenutih objekata danas su na području Općine Lasinja izvedeni cjevovodi za potrebe opskrbe stanovništva vodom, u ukupnoj dužini od cca. 65 km magistralnih cjevovoda te cca 8 km sekundarnih cjevovoda.

Dokumenti