Kreirano: Srijeda, 02 Svi 2012 12:43

 

Članak 76.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) propisuje:

„ (1) Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu,  ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%“.

(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovog članka smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovog stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

(3) Gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovog članka smatra se  ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

 

Temeljem članka 80.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) predstavnici naručitelja, Općine Lasinja, objavljuju sljedeće izjave: