Kreirano: Četvrtak, 06 Srpanj 2023 12:34

U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka na području općine Lasinja, Općina Lasinja donijela je Odluku o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka te označavanja pasa mikročipom.

 Sufinancirat će se troškovi  u iznosu od 80% ukupnog troška pojedinog zahvata (mikročipiranje, sterilizacija, kastracija, anestezija, lijekovi i potrošni materijal), za najviše 2 psa i 2 mačke po vlasniku.


Pravo na sufinanciranje može se ostvariti podnošenjem zahtjeva, uz koji je potrebno priložiti:
1. račun za obavljenu sterilizaciju/ kastraciju/mikročipiranje, izdan od strane pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga te broj ugrađenog mikročipa
2. presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu

3. presliku IBAN računa za isplatu sufinanciranja

Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na sufinanciranje uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području Općine Lasinja te da nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Lasinja. Da bi ostvario pravo na sufinanciranje kastracije/sterilizacije psa uvjet je da je pas čipiran.

Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja sredstava, najkasnije do 15. studenog 2023. godine