Kreirano: Srijeda, 13 Srpanj 2022 10:13

Općina Lasinja planira u 2022. godini pokrenuti postupak donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinje.


Prije započinjanja postupka izrade strategije, plana ii programa, za koje je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provođenja postupka strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene, Općina Lasinja dužna je, temeljem članka 66. Zakona o zaštiti okoliša, zatražiti mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš o tome koji je postupak potrebno provesti – Prvo mišljenje.
Kako je ocjena o tome koji je postupak potrebno provesti nužno vezana uz sagledavanje prostornog smještaja i vrstu utjecaja, odnosno uz način utjecaja pojedinih elemenata (zahvata) koji se planiraju planom, strategijom ili programom, uz zahtjev je neophodno opisati planirane elemente koji imaju prostornu komponentu i priložiti kartografski prikaz njihovog smještaja (lokacije, koridori, zone) te po mogućnosti priložiti sve inicijative za izradu prostornog plana odnosno njegove izmjene i dopune.
Kako bi Općina Lasinja ispunila navedeno i uputila što obuhvatniji zahtjev za prvo mišljenje ovim putem pozivamo sve zainteresirane da podnesu svoje inicijative za izmjenom Prostornog plana Općine Lasinja sa što detaljnijim obrazloženjem te kontakt podacima podnositelja.

Inicijative je potrebno podnijeti do 20. srpnja 2022. godine pisanim putem na adresu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47 206 Lasinja ili na mail adresu pisarnica@lasinja.hr