Kreirano: Četvrtak, 02 Prosinac 2021 08:32
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-02/21-02/01
URBROJ: 2133/19-02-21-4
 
Lasinja, 2. prosinca 2021.
 
Na temelju članka 5. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Lasinja za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine („Glasnik Općine Lasinja“ broj 09/21), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/21-01/134, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 02. kolovoza 2021. godine, te članka .Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21),  Općinski načelnik raspisuje
 
 
J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lasinja
 za 2021. godinu
 
 
Općina Lasinja u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će bespovratna novčana sredstva – potpore poljoprivredi u 2021. godini.
 
 1. NAMJENA POTPORE
Bespovratne potpore dodjeljuju se za slijedeće namjene po pojedinoj mjeri:
 
MJERA 1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača
 
Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje za svoje krave koristi uslugu umjetnog osjemenjivanja.
Potpora se odobrava prema priloženom računu, visina potpore iznosi 150,00 kuna po osjemenjivanju, a najviše 1.500,00 kuna godišnje.
 
 
2. KORISNICI POTPORE
 
Korisnici potpora mogu biti: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), trgovačka društva, obrtnici i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području Općine Lasinja.
 
3. POSTUPAK I ROKOVI DODJELE POTPORE
 
Zahtjev za potporu podnosi se po objavljenom Javnom pozivu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja najkasnije do 20. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.
Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore,  donosi načelnik Općine Lasinja. 
 
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
 
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 
- popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi  na području Općine Lasinja u 2021. godini koji se nalazi na web stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja,
- preslika podmirenih računa za provedeno ulaganje nastali od 01. siječnja 2021.
- preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava - za OPG
- preslik obrtnice – za obrt,
- preslik rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe,
- rješenje o registraciji – za zadruge (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
- preslik žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, sukladno Uredbi de minimis, 
- potvrda porezne uprave o nepostojanju dugovanja
                                  
Na javni poziv  ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene porezne i druge obveze prema Općini Lasinja.
 
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu:
 
OPĆINA LASINJA
Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja
Lasinjska cesta 19
47 206 Lasinja
 
 
Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće se razmatrati.
 
INFORMACIJE
 
Ovaj Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr i na oglasnoj ploči Općine Lasinja.
Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja na telefon: 047/884-010.
 
 
 
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK       
                                                                                                       
                                                                                 Marijo Perčić, struč. spec. ing. aedif.