Kreirano: Srijeda, 12 Svi 2021 09:00

Na temelju članka 17. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bambi, KLASA:003-05/21-01/01, URBROJ:2133-24-21-1, od 26.03.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole "Antun Klasinc" Lasinja, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 10.05.2021. godine, pod 4. točkom dnevnog reda donosi