Kreirano: Četvrtak, 04 Ožujak 2021 08:11

Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je uslugu e-Novorođenče koja omogućava upis djeteta u maticu rođenih i evidenciju državljanstva, dojavu podataka o djetetu u OIB sustav, dostavu statističkih podataka Državnom zavodu za statistiku, prijavu prebivališta djeteta, prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te podnošenje zahtjeva za uvećanje osobnog odbitka Poreznoj upravi.

Općina Lasinja i Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopili su sporazum te se putem ove aplikacije može podnijeti  zahtjev Općini Lasinja za isplatu novčane potpore za novorođeno dijete. Na ovaj način postupak se ubrzava i  usluge se pružaju na jednom mjestu, te roditelji mogu sve obaviti u matičnom uredu putem navedene aplikacije ili putem sustava e-Građani.  Za roditelje koji ne koriste sustav e-Građani, zahtjevi se podnose kao i do sada.

Kontakt podaci službenika ovlaštenog za davanje informacija o statusu zahtjeva roditelja za isplatu novčane potpore: Nevenka Panijan, telefon: 047 884 010, e-mail: pisarnica@lasinja.hr