Kreirano: Ponedjeljak, 22 Veljača 2021 08:24

Na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sanaciju šteta od potresa, zamjenice župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije KLASA: 020-01/21-02/78, URBROJ: 2133/1-01-01/08, od  4. veljače 2021. godine i Odluke o načinu raspodjele dodijeljenih sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Općine Lasinja,  KLASA: 361-07/21-01/2 URBROJ: 2133/19-02-21-12 od 17. veljače 2021. godine, objavljuje se

                                                                                                                

Razdoblje podnošenja prijava: od 17. veljače do iskorištenja sredstava ( ne dulje od 30. travnja 2021. godine)

Dodatne informacije: 047 884 011,  e-mail: pisarnica@lasinja.hr