Kreirano: Petak, 09 Lipanj 2017 09:02


    Na temelju članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

 


O D L U K U
o odabiru ponude za nabavu “Dobava i zamjena rasvjetnih svjetiljki
u naseljima Novo Selo Lasinjsko i Crna Draga“  
(Ev.broj nabave: 6/2017)

Članak 1.
Odabire se ponuda broj: 51/17 od 22.05.2017. godine, tvrtke Maraković d.o.o., Vlatka Mačeka 34, 47000 Karlovac, za nabavu “Dobava i zamjena rasvjetnih svjetiljki u naseljima Novo Selo Lasinjsko i Crna Draga“, u ukupnom iznosu od 111.037,50  kn s PDV-om.

Članak 2.
    Sukladno ovoj odluci i ponudi tvrtke MARAKOVIĆ d.o.o., zaključit će se ugovor o nabavi iz članka 1. odluke.

Članak 3.
     Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Lasinja.


   KLASA:406-09/17-01/13                                                                                                                     

   URBROJ:2133/19-01/17-8

   Lasinja, 07. lipnja 2017.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                              

                                                                                                                                               Željko  Prigorac