Kreirano: Četvrtak, 08 Lipanj 2017 07:12

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. 

 

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Budući da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, molimo Vas da popunite obrazac koji se nalazi na kraju članka.

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena, prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  OPĆINA LASINJA ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjeni obrazac molimo dostavite osobno ili poštom na adresu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja te elektroničkom poštom: pisarnica@lasinja.hr, najkasnije do 31.10.2017. godine