Kreirano: Petak, 15 Rujan 2017 12:32

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA:013-05/17-01/04
URBROJ:2133/19-03-17-1
LASINJA, 15.rujna 2017.


O B J A V A

         Na osnovi članka 53. stavka 1. točke 4. u svezi s čl. 21. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja u postupku provedbe dopunskih izbora za člana općinskog vijeća u Općini Lasinja iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine utvrdilo je da nema zaprimljenih kandidacijskih lista.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                 PREDSJEDNICA
                                                                                            OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                                 OPĆINE LASINJA
                                                                                                                  MAJA VIDOVIĆ