Kreirano: Utorak, 03 Listopad 2023 13:55

Na temelju članka 5. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Lasinja za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine („Glasnik Općine Lasinja“ broj 09/21 i 3/22), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/21-01/134, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 02. kolovoza 2021. godine i KLASA: 404-01/21-01/134, URBROJ: 525-07/311-22-6 od 10. lipnja 2022., te članka 50. Statuta Općine Lasinja („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/18, 1/20 i 1/21), Općinski načelnik raspisuje

 J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lasinja
za 2023. godinu

 Općina Lasinja u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će bespovratna novčana sredstva – potpore poljoprivredi u 2023. godini.

 1. NAMJENA POTPORE
Bespovratne potpore dodjeljuju se za slijedeće namjene po pojedinoj mjeri:

MJERA 1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje za svoje krave koristi uslugu umjetnog osjemenjivanja.
Potpora se odobrava prema priloženom računu, visina potpore iznosi 19,91 eura (150,00 kuna) po osjemenjivanju, a najviše 597,25 eura ( 4.500,00 kuna) godišnje.

MJERA 2. Sufinanciranje za nabavu poljoprivredne opreme i mehanizacije

Pravo na potporu za nabavu poljoprivredne opreme i mehanizacije odobriti će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje tijekom godine nabavi poljoprivrednu opremu i mehanizaciju.
Potpora se odobrava prema priloženom računu, a visina potpore koju je moguće ostvariti prema pojedinačnom podnositelju prijave je najviše 80% iznosa priloženog računa, odnosno do najviše 398,17 eura (3.000,00 kuna).

2. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpora mogu biti: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), trgovačka društva, obrtnici i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području Općine Lasinja.

3. POSTUPAK I ROKOVI DODJELE POTPORE

Zahtjev za potporu podnosi se po objavljenom Javnom pozivu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja najkasnije do 15. studenog 2023. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.
Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore, donosi načelnik Općine Lasinja.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Lasinja u 2023. godini koji se nalazi na web stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja,
- preslika podmirenih računa za provedeno ulaganje nastalih od 01. siječnja 2023.
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava - za OPG
- preslika obrtnice – za obrt,
- preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe,
- rješenje o registraciji – za zadruge (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo),
- preslika žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva,
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, sukladno Uredbi de minimis,
- potvrda porezne uprave o nepostojanju dugovanja

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene porezne i druge obveze prema Općini Lasinja.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

OPĆINA LASINJA
Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja
Lasinjska cesta 19
47 206 Lasinja

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće se razmatrati.

INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Lasinja www.lasinja.hr i na oglasnoj ploči Općine Lasinja.
Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja na telefon: 047/884-010.

KLASA:320-01/23-02/1

URBROJ:2133-19-2-23-1 

Lasinja, 3. listopada 2023.                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                        Marijo Perčić, struč.spec.ing.aedif.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za Mjeru 1.  produljuje se do 15. prosinca 2023. godine.