Kreirano: Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 14:51

Poštovani mještani Općine Lasinja obavještavamo vas da ćete imati mogućnost korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta  27. i 28. lipnja. 2019. godine, u Lasinji na lokaciji Lasinjska cesta 6, Reciklažno dvorište.


Radno vrijeme mobilnog reciklažnog od 8 – 14 sati.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.
U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.

Sve detaljnije informacija  mogu se dobiti na telefon broj: 099 2884810 ili 047 884 011