Kreirano: Utorak, 24 Travanj 2018 10:33

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 1/18),  i članka 8. stavka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lasinja i pokretanju postupka izbora Savjeta mladih (Glasnik Općine Lasinja br. 6/14), Općinsko vijeće Općine Lasinja, objavljuje

 


REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE LASINJA  
I NJIHOVIH ZAMJENIKA


        1.    U Savjet mladih Općine Lasinja, izabrani su:

MAGDALENA MARUŠIĆ - član
JOSIPA KARAS - zamjenik člana

FILIP PAVEK - član
JOSIP PERČIĆ - zamjenik člana

ANA PERČIĆ - član
ANAMARIJA MIHALIĆ - zamjenik člana

MARIJA ZMAJLOVIĆ - član
MARTA ZMAJLOVIĆ - zamjenik člana

MAGDALENA BRAIM - član
DOROTEA TOPOLNJAK - zamjenik člana


       2.   Rezultati izbora objavljuju se na WEB stranici Općine Lasinja i u Glasniku Općine Lasinja.
           

KLASA:021-05/18-03/01

URBROJ:2133/19-02-18-9

Lasinja, 24. travnja 2018.                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                           Mirko Jušinski