Kreirano: Srijeda, 29 Studeni 2017 08:49

    Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017) te čl. 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

 

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave
za opskrbu električnom energijom

Članak 1.
Općina Lasinja, OIB: 59068748409, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja, je naručitelj predmeta nabave opskrbe električnom energijom.

Članak 2.
Predmet nabave je opskrba električnom energijom za potrebe Općine Lasinja i to; objekata koje koristi Općina Lasinja i javnu rasvjetu na području Općine Lasinja.

Članak 3.
Vrsta postupka javne nabave je postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi za razdoblje od 2 godine.

Članak 4.
Poziv na javno nadmetanje objavljen je na web stranici Općine Lasinja pod evidencijskim brojem 14/2017 od 14.11.2017. godine.

Članak 5.
Zaprimljene su dvije ponude, i to od ponuditelja: Crodux plin d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb i RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb.

Članak 6.
Odabrana je ponuda ponuditelja Crodux plin d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb u iznosu od 61.040,57 kuna bez PDV-a odnosno 68.975,84 kuna s PDV-om godišnje.
    Razlog odabira je zadovoljavanje uvjeta dokumentacije za nadmetanje i kriterija odabira najniže cijene.

Članak 7.
    Naručitelj objavom odluke o odabiru najpovoljnije ponude na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

Članak 8.
    Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općine Lasinja.

KLASA:406-09/17-01/33

URBROJ:2133/19-01/17-7

Lasinja, 28. studenog 2017.

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Željko Prigorac