Kreirano: Utorak, 17 Listopad 2017 11:32


    Na temelju članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017) te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

 O D L U K U
o odabiru ponude za nabavu radova “Modernizacija nerazvrstane ceste
u naselju Lasinja - Jamnička ulica, oznake NC LA – 7”
 (Ev.broj nabave: 12/2017)

Članak 1.
Odabire se ponuda Ur.broj: 1685/17 od 16.10.2017. godine, tvrtke CESTE KARLOVAC D.D. Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1A, 47 250 Duga Resa, za nabavu radova “Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Lasinja - Jamnička ulica, oznake NC LA – 7”, u ukupnom iznosu od 434.156,25 kn s PDV-om.

Članak 2.
    Sukladno ovoj odluci i ponudi tvrtke CESTE KARLOVAC D.D., zaključit će se ugovor o nabavi radova iz članka 1. odluke.

Članak 3.
     Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Lasinja.

KLASA.406-09/17-01/30

URBROJ:2133/19-01/17-8

Lasinja, 17. listopada 2017.

                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                        Željko Prigorac