Kreirano: Utorak, 13 Lipanj 2017 08:38

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica regionalne samouprave (županija).

            Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za  2017. godinu trebati popuniti obrazac: Izjava da se griju na drva.  

Obrazac Izjave može se  preuzeti:

1.  U prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama

2.  U prostorijama gradova/općina na području Karlovačke županije ili njihovim web stranicama

3.  U prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczaniya 6, pisarna (soba 12 )

Navedeni obrazac Izjave potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka.

Popunjeni obrazac izjave što žurnije dostaviti u prostorije grada/općine

Bez dostavljene Izjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev.