Kreirano: Srijeda, 24 Svi 2017 12:32

KLASA: 406-09/17-01/12

URBROJ: 2133/19-01/17-6

Lasinja, 23. svibnja 2017.

            Na temelju članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017 te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi

O D L U K U

o odabiru ponude za radove u reciklažnom dvorištu u Lasinji

(Ev.broj nabave: 1/2017)

 

Članak 1.

Odabire se ponuda broj: 21/2017 od 22.05.2017. godine, tvrtke S.K.I.M.T. d.o.o., Zagorska 8, 48260 Križevci, za nabavu radova „Postavljanje predgotovljenih betonskih elemenata za parapet ograde te panelnih elemenata za ogradu“ u ukupnom iznosu od 112.289,31 kn sa PDV-om.

Članak 2.

            Sukladno ovoj odluci i ponudi tvrtke S.K.I.M.T. d.o.o., zaključit će se ugovor o izvođenju radova iz članka 1. odluke.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Lasinja.

                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                Željko Prigorac