Kreirano: Utorak, 02 Svi 2017 15:41

OPĆINA LASINJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-09/17-01/08
URBROJ: 2133/19-01/17-12

Lasinja, 02. svibnja 2017.


    Na temelju članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Glasnik Općine Lasinja br. 1/2017 te članka 38. Statuta Općine Lasinja (Glasnik Karlovačke županije br. 06/13 i Glasnik Općine Lasinja br. 1/13), Općinski načelnik Općine Lasinja, donosi
O D L U K U
o odabiru ponude za radove„Sanacija i
rekonstrukcija društvenog doma u Lasinji“  
(Ev.broj nabave: 13/17)

Članak 1.


Odabire se ponuda Ur.broj: 3-17-4 od 27.04.2017. godine, tvrtke Krpan graditeljstvo d.o.o., Zagrebačka 122, 44322 Lipovljani, za radove „Sanacija i rekonstrukcija društvenog doma u Lasinji“ u ukupnom iznosu od 472.919,38 kn sa PDV-om.

Članak 2.


Sukladno ovoj odluci i ponudi tvrtke Krpan graditeljstvo d.o.o., zaključit će se ugovor o izvođenju radova iz članka 1. odluke.

Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Lasinja.
                                                                                        

                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                            Željko Prigorac