Kreirano: Utorak, 11 Listopad 2016 14:14

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Lasinja o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“ za objavu javne rasprave, KLASA: 350-02/16-02/01, URBROJ: 2133/19-01/16-15 od  11. listopada 2016. godine,  Općinski načelnik Općine Lasinja, objavljuje,

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“


         Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko proizvodne zone „Lasinja“  (u daljnjem tekstu: Plan).
    Javna rasprava i uvid u prijedlog Plana provest će se od 19.10.2016. do 19.11.2016. godine, u prostoriji općinske vijećnice u Lasinji, Lasinjska cesta 19.
Uvid u prijedlog plana može se obaviti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Javno izlaganje o prijedlogu Plana izvršit će se dana 16.11.2016. godine (SRIJEDA) u sobi za sastanke u prizemlju općinske zgrade u Lasinji, s početkom u 11:00 sati, za sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13), na način da:
-    imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,
-    da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
-    da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
-   da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.  

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana je zaključno do 19.11.2016. godine, na adresu: Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja.
         Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom sastavljanja izvješća o javnoj raspravi.
    Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja ili na broj telefona: 047/884-011.                                                                                                                                                                                                                                                        

KLASA:350-02/16-01/02

URBROJ:2133/19-01-16-16

Lasinja, 12. listopada 2016.
                                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                       Željko Prigorac