Određivanje biračkih mjesta na području Općine Lasinja

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE LASINJA

KLASA: 012-02/23-01/1
URBROJ: 2133-19-23-1
U Lasinji, 11.travnja 2023.

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“,
broj 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja, na sjednici održanoj 11. travnja 2023. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA

 Na području općine LASINJA određuju se biračka mjesta:

1.) BIRAČKO MJESTO BR. 1 U SJENIČAKU LASINJSKOM, SJENIČAK LASINJSKI
206, LOVAČKI DOM LD "FAZAN" BANSKI KOVAČEVAC

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, slovenske i srpske nacionalne manjine

s prebivalištem u ulici:

JAMNIČKA ULICA, KARLOVAČKA CESTA, KUPSKA CESTA, LASINJSKA CESTA,
MATEŠIĆEVA ULICA, RIBIČKA ULICA, TOPOLNJAKOVA ULICA, TRG HRVATSKIH
BRANITELJA, ULICA SV. ANTUNA, ULICA SV. FLORIJANA, BANSKI KOVAČEVAC,
CRNA DRAGA, DESNI ŠTEFANI, DESNO SREDIČKO, NOVO SELO LASINJSKO, PRKOS
LASINJSKI, SJENIČAK LASINJSKI

                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                              Maja Vidović