Kreirano: Ponedjeljak, 15 Travanj 2019 08:10

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“,
broj 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine LASINJA donosi

                                               R  J  E  Š  E  N  J  E
                                   O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
                                     NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA

Na području općine LASINJA određuju se sljedeća biračka mjesta:

1.)  BIRAČKO MJESTO BR.1. u: ČEKAONICA ORDINACIJE OPĆE MEDICINE, SJENIČAK LASINJSKI 297
    
      na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, slovenske i srpske nacionalne manjine
      
      s prebivalištem u ulici: SJENIČAK LASINJSKI         

2.)  BIRAČKO MJESTO BR.2. u: ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE, PRKOS LASINJSKI 42C
      
      na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, slovenske i srpske nacionalne manjine
      
      s prebivalištem u ulici: JAMNIČKA ULICA, KARLOVAČKA CESTA, KUPSKA CESTA,    
      LASINJSKA CESTA, MATEŠIĆEVA ULICA, RIBIČKA ULICA, TOPOLNJAKOVA ULICA,
      TRG HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA SV. ANTUNA, ULICA SV. FLORIJANA,
      BANSKI KOVAČEVAC, CRNA DRAGA, DESNI ŠTEFANI, DESNO SREDIČKO, NOVO
      SELO LASINJSKO, PRKOS LASINJSKI
     
KLASA: 013-05/19-01/02
URBROJ: 2133/19-03-19-1
U Lasinji,  10.travnja 2019.
                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                                Maja Vidović