Biračka mjesta na području općine Lasinja

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE LASINJA

Na temelju članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima  („Narodne novine“ , broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja donosi

R  J  E  Š  E  N  J  E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA

Na područje općine Lasinja određuju se biračka mjesta:

1.    Biračko mjesto broj 1. SJENIČAK LASINJSKI, Sjeničak Lasinjski 297čekaonica ordinacije opće medicine,

       na kojem će glasovati birači  s prebivalištem u Sjeničaku Lasinjskom


2.    Biračko mjesto broj 2. LASINJA, Lasinjska cesta 19 – zgrada općine soba broj 1 na I. katu,

        na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Crnoj Dragi i Novom Selu Lasinjskom


3.    Biračko mjesto broj 3. LASINJA, Lasinjska cesta 19 – zgrada općine soba broj 2 u prizemlju,

       na kojem će glasovati birači s prebivalištem   u  Jamničkoj ulici, Karlovačkoj cesti, Kupskoj cesti, Lasinjskoj cesti, Matešićevoj ulici, Ribičkoj

       ulici, Topolnjakovoj  ulici, Trgu hrvatskih branitelja, Ulici Sv. Antuna i Ulici Sv. Florijana


4.    Biračko mjesto broj 4. DESNO SREDIČKO, Desno Sredičko 42A - zgrada društvenog doma,

       na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Desnom Sredičkom


5.    Biračko mjesto broj 5. BANSKI KOVAČEVAC, Banski Kovačevac 85A -  zgrada bivše područne škole,

       na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Banskom Kovačevcu


6.    Biračko mjesto broj 6. PRKOS LASINJSKI, Prkos Lasinjski 42C - zgrada bivše područne škole,

       na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Prkosu Lasinjskom


7.    Biračko mjesto broj 7. DESNI ŠTEFANKI, Desni Štefanki 103A - zgrada društvenog doma,

       na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Desnim Štefankima

KLASA:013-05/17-01/01
URBROJ:2133/19-03-17-1

U Lasinji,  3. svibnja 2017.              
                                                                                                                                                   PREDSJEDNICA     

                                                                                                                                                      Maja Vidović