Javnost rada

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lasinja

Članak 107.

Rad Vijeća i njezinih radnih tijela je javan. Javnost rada tijela Vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, izvješćima i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu, te na druge načine.

Na sjednicama tijela Vijeća omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih glasila i građanima, u skladu s ovim Poslovnikom. Radi točnog i potpunijeg izvješćivanja javnosti, tijela Vijeća mogu davati službena priopćenja i održavati konferencije za javni tisak.

Članak 108.

Građani imaju pravo biti nazočni sjednicama Vijeća i radnih tijela. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća i njezinih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik (ica) vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.