Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 i 69/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svi zainteresirani svoje ideje, prijedloge i sugestije vezane uz akte za koje je otvoreno javno savjetovanje mogu poslati na email adresu: pisarnica@lasinja.hr isključivo do roka koji je naveden za pojedino javno savjetovanje.

Otvorena savjetovanja

Zatvorena savjetovanja

Izvješća o provedenim savjetovanjima