Kreirano: Ponedjeljak, 08 Lipanj 2015 13:18
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA:112-01/15-02/02
URBROJ:2133/19-01/01-15-04
Lasinja, 08.lipnja 2015.

Sukladno članku 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08 i 61/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lasinja za 2015.godinu (KLASA:112-01/15-02/02, URBROJ:2133/19-01/15-01 od 20.svibnja 2015.g.), Općinski načelnik, raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja  radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Lasinja
 
Stručno osposobljavanje provodi se u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:
1. „Referent-Komunalni redar“     
    - srednja stručna sprema tehničkog, upravnog ili ekonomskog smjera (SSS)        1 izvršitelj

 Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2.stavak 1.točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br.57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08 i 61/11).  

Kandidati su dužni u prijavi navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu te priložiti sljedeće:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- presliku svjedodžbe/uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko   osiguranje
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
- presliku vozačke dozvole
 
Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključenja ugovora dostaviti na uvid original dokumente.

Prijave se podnose najkasnije do 18.06.2015.godine, bez obzira na način dostave, na adresu:

OPĆINA LASINJA, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“. 

 Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

 Javni poziv bit će objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac, na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Lasinja.

                                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                              Željko Prigorac