Kreirano: Utorak, 08 Ožujak 2022 10:34
 

Na temelju članka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a sukladno Planu prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja za 2022 g. („Glasnik Općine Lasinja“ broj 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja raspisuje

Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 9. ožujka 2022. godine.