Kreirano: Srijeda, 07 Srpanj 2021 11:47

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.41/14), članka 5. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lasinja i pokretanju postupka izbora Savjeta mladih („Glasnik Općine Lasinja“ broj 6/14) i Odluke o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 8/21), Općinsko vijeće Općine Lasinja, objavljuje