Kreirano: Srijeda, 14 Studeni 2018 07:34

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne ovine" broj 86/08, 61/11, 4/18) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 6/2018), općinski načelnik Općine Lasinja raspisuje

Objava u Narodnim novinama broj 100/2018, 14. studenog 2018.