Kreirano: Srijeda, 05 Rujan 2018 10:19

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Lasinja objavljuje 

Rok za prijave:  14. rujna 2018. godine