Kreirano: Četvrtak, 19 Travanj 2018 09:49

Sukladno članku 93.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08, 61/11 i 4/18) i Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lasinja, KLASA:112-01/18-02/02, URBROJ:2133/19-01-18-01 od

6. travnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Lasinja, raspisuje