Kreirano: Ponedjeljak, 29 Svi 2017 10:21

OPĆINA LASINJA

OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA: 372-03/17-01/1
URBROJ: 2133/19-01/17-3

Lasinja, 25. svibnja 2017.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br.125/11, 64/15) i članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Općine Lasinja br. 5/2015), Općinski načelnik Općine Lasinja, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog  prostora
 podnošenjem pisanih ponuda

 
I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela poslovnog prostora u zakup u vlasništvu Općine Lasinja koji se nalazi na I. katu zgrade (uredski prostor br.1 i 2), izgrađene na k.č.br. 918/1 k.o.Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 1, Lasinja, ukupne korisne površine poslovnog prostora od 22,81 m2. U zakup poslovnog prostora ne uračunava se korisna površina sanitarnog čvora i ulaznog prostora.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

II. UVJETI NATJEČAJA

1.    Početna cijena mjesečnog zakupa za poslovni prostor iznosi 456,20 kn.
Zakupnina se plaća u mjesečnim iznosima unaprijed i to najkasnije do desetog u mjesecu. Uz zakupninu zakupnik plaća sve troškove (električnu energiju, vodu, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, odvoz komunalnog otpada i dr.)
2.    Poslovni prostor namijenjen je za uredske i knjigovodstvene poslove i trgovinu.
3.    Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 3 (tri) godine.

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

1.    Naziv tvrtke, sjedište i OIB, odnosno ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe,
2.    Izvod ili rješenje o upisu u sudski ili registar obrtnika iz kojeg je vidljivo da je tvrtka (obrt) registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,
3.    Ponuđeni iznos zakupnine,
4.    Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 456,20 kn na žiro račun Općine Lasinja IBAN HR46 2340 0091 8225 0000 3,model HR24, poziv na broj: 7242 - OIB,- s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a jamčevina ponuditelja čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, zadržat će se i uračunati u zakupninu. Ponuditelji mogu odustati od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju imaju pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja od ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat jamčevine, a isto se primjenjuje i kada odustane od sklapanja ugovora ili ga ne zaključi u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru, odnosno ukoliko prilikom zaključenja ugovora o zakupu ne priloži jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
5.    BON-2 ili SOL-2 kao dokaz o bonitetu/solventnosti ponuditelja.
6.    Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana radi dokazivanja da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza,
7.    Kratki opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru i
8.    Dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu (ukoliko isti postoji), sukladno članku 6. Stavku 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15).
    Sve zatražene isprave i dokazi mogu se dostaviti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
    Prije donošenja Odluke o odabiru, najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih dokumenata koji su traženi, a koja izdaju nadležna tijela, ako iste nije već dostavio pri samoj prijavi na natječaj.
    Ponude koje budu pristigle izvan roka za dostavu ponuda, kao i ponude koje ne sadržavaju svu zatraženu dokumentaciju neće se razmatrati.

 IV. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

    Ponuda se dostavlja poštom preporučeno ili osobnom dostavom u pisarnicu Općine Lasinja, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj“.
Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA LASINJA, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja.
Rok za podnošenja ponuda je 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lasinja, a obavijest o raspisanom javnom natječaju objavit će se u dnevnom tisku.

V. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VI. OSTALO

    Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru ponude.
    Ugovor o zakupu poslovnog prostora, sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a troškove solemnizacije snosi budući zakupnik.
    Uvid u stanje opremljenosti poslovnog prostora može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, osim subote i nedjelje.
    Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.
    Prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos godišnje zakupnine.
    Za sva ulaganja trajne naravi u predmetni prostor (npr. centralno grijanje, zidanje i sl.), potrebna je prethodna suglasnost Općinskog načelnika.
    Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja u radnom vremenu ili na telefon 047/884-011.

 

                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                     Željko Prigorac