Kreirano: Petak, 25 Studeni 2016 10:55

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LASINJA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 363-01/16-01/02

URBROJ: 2133/19-01/16-2

Lasinja, 24. studenog 2016.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj: 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 03/13 i 2/16), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

i zimske službe na području Općine Lasinja na temelju pisanog ugovora

 

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU:

a) Naziv (puni naziv): OPĆINA LASINJA

b) Sjedište (adresa-ulica i broj): Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja

c) OIB: 59068748409

d) Matični broj: 2540916

e) Telefonski broj: 047/884-011

f) e-mail adresa: nacelnik@lasinja.hr

g) službena internetska stranica: www.lasinja.hr

2. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I MJESTO IZVRŠENJA RADOVA:

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području Općine Lasinja, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Mjesto izvršenja predmetnih radova je Općina Lasinja.

3. VRIJEME NA KOJE SE POVJERAVA OBAVLJANJE PREDMETNE DJELATNOSTI

-       4 (četiri) godine od dana zaključenja ugovora.

 

4. VRSTA I OPSEG POSLOVA:

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe na području Općine Lasinja po vrstama i u opsegu naznačenom u troškovniku odnosno natječajnoj dokumentaciji.                                                      

5. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • Popunjeni obrazac ponude (u prilogu ove dokumentacije za nadmetanje)
 • Dokaze kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, dokaze sposobnosti
 • Popunjeni troškovnik
 • Potpisani i pečatom ovjereni nacrt ugovora
 • Ostalo traženo u dokumentaciji za javni natječaj

            Uz ponudu je potrebno priložiti slijedeće:

 • dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra trgovačkog suda) ne stariji od tri mjeseca računajući od dana objave javnog natječaja
 • dokumente o financijskoj stabilnosti (ne starije od mjesec dana), sukladno dokumentaciji za javni natječaj
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga, kojom dokazuje da je uredno platio sve dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja
 • izjavu o nekažnjavanju da gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 282.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članaka 347.) i davanje mita(članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine 125/11 i 144/12), te da protiv imenovanog gospodarskog subjekta nije otvoren stečaj ili pred stečajna nagodba, da se ne nalazi u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti niti se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

 • reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi unazad 3 godine), ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja
 • ostale dokaze kako je utvrđeno u Dokumentaciji za javni natječaj

            Dokazi se prilažu u izvorniku ili neovjerenoj preslici.

   

6. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA

- ponuditelji mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju sve vrijeme dok je natječaj otvoren i to u prostorijama Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja, svakim radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati

- ponuditelji su dužni dostaviti ponudu na adresu naručitelja: OPĆINA LASINJA, Lasinjska cesta 19, LASINJA, 47206 - Povjerenstvo  za provedbu javnog natječaja,                        

- ponude se dostavljaju u dvostruko zapečaćenoj omotnici (na vanjskom omotu je adresa naručitelja i naznaka " PONUDA ZA ODRŽAVANJE  NERAZVRSTANIH CESTA I ZIMSKA SLUŽBA - NE OTVARAJ" , dok je na unutarnjoj omotnici adresa i pečat ponuditelja )

- krajnji rok za dostavu ponuda je 15.12.2016 g., do 12:00 sati, pristigle na urudžbeni zapisnik Općine Lasinja, bez obzira na način  dostave

- ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja

- javno otvaranje ponuda održat će se 15.12.2016.g. u 12:00 sati u vijećnici Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, a javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja

7. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir ponuda je najniža cijena ponude (zbroj svih jediničnih cijena iz troškovnika), uz ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja.

8. OSTALI UVJETI

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.                                                                 

                                                                                                           POVJERENSTVO ZA

                                                                                                 PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA