Kreirano: Četvrtak, 29 Listopad 2015 08:21

OPĆINA LASINJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                        

KLASA: 112-03/15-01/02

URBROJ: 2133/19-04/1-15-2

Lasinja, 27. listopada 2015.

Na temelju članaka 19. i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), a sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela te pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u Općini Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br 8/13, 2/2015), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja, objavljuje

O G L A S

za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme

1. Oglas se objavljuje za prijam službenika/ce  na određeno vrijeme, radi zamjene službenice do povratka s bolovanja, u Općinu Lasinja, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto viši referent za financije, računovodstvo i proračun (1 izvršitelj – m/ž), uz probni rad u trajanju od tri  (3) mjeseca.

 Služba na određeno vrijeme, ne može postati služba na neodređeno vrijeme.  

2. Opći uvjeti za prijam: hrvatsko državljanstvo, punoljetnost i zdravstvena  sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

3. Posebni uvjeti za prijam:

-  stručna sprema: viša stručna sprema ekonomskog smjera ili srednja stručna sprema ekonomskog smjera s najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-   najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-   položen državni stručni ispit

-   poznavanje rada na računalu  

4. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 125/11, 20/12 i 138/12) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

5.  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke i članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).  

6. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

7. Oglas provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

8. Opis poslova i  podatke o plaći kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lasinja.

9. Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za provjeru znanja bit će objavljeni na web stranici Općine Lasinja i oglasnoj ploči Općine Lasinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

10.  Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-  životopis

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu: presliku osobne iskaznice ili domovnice

-  dokaz o stručnoj spremi: presliku svjedodžbe

-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu:presliku svjedodžbe

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci

-  vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-   potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (presliku).

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

11.  Pisane prijave s prilozima na oglas dostavljaju se na adresu: Općina Lasinja, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja, s naznakom „NE OTVARAJ“. Prijave se moraju dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.

12.   O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

                                                                                                                                                                               PROČELNIK              

                                                                                                                                                                               IVICA DUGINA