Proračun Općine Lasinja

Proračun Općine Lasinja je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu proračunsku godinu. Predstavlja zaokruženu cjelinu kojom se zadovoljavanju potrebe lokalne zajednice u skladu s ostvarenim prihodima proračuna i realnim mogućnostima financiranja.

Dokumenti

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2020. godina

2019. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je instrument za provjeru fiskalno odgovornog ponašanja svih subjekata u javnom sektoru definiran zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Potpisanom izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnik proračuna potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunskih sredstava.

Izvješće o izvršenju proračuna

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Općina Lasinja podnosi izvješće o polugodišnjem i godišnjem izvješću o izvršenju proračuna.

Dokumenti

Udjeli općine u trgovačkim društvima

Udjeli općine Lasinja u trgovačkim društvima:

  1. Komunalno Lasinja d.o.o. Lasinja - udio vlasništva iznosi 100% - vrijednost udjela 250.000,00 kn
  2. Komunalno Topusko d.o.o. Topusko – udio vlasništva iznosi 1,97% - vrijednost udjela 55.600,00 kn
  3. Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o. Topusko - udio vlasništva iznosi 1,97% - vrijednost udjela 186.500,00 kn
  4. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac - 1 poslovni udjel, u vrijednosti 1.330,00 eura

Dokumenti

Donacije i sponzorstva

  1. Temeljem Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19 i 114/22) iz proračuna općine Lasinja osiguravaju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice u iznosu od 5% ostvarenih prihoda.

  2. Temeljem Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja ustrojstvenim oblicima Hrvatskog crvenog križa (NN br. 18/2011) iz proračuna općine Lasinja osiguravaju se sredstva za:

    • Rad i djelovanje službe traženja izdvaja se 0,2% sredstava prihoda
    • Javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5 % sredstava prihoda.

Revizija

Općina Lasinja prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15 i 102/19) nije obveznik uvođenja unutarnje revizije. Prema navedenom zakonu općina je obveznik uvođenja financijskog upravljanja i kontrola, te predaje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Dokumenti