Tijelo;Grad;OIB;Broj;Završeno;Djelatnost;Osnivač;Status;Zahtjevi preneseni iz 2020. godine;;;Zahtjevi zaprimljeni u 2021. godini;;;Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2021. godini (prenesenih zahtjeva iz 2020. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2021. godini);;;Ustupljeni zahtjevi;;;Zahtjevi riješeni u roku;;;Zahtjevi riješeni izvan roka;;;Zahtjevi riješeni tijekom 2021. godine;;;Neriješeni zahtjevi;;;Usvojeni zahtjevi;;;Struktura usvojenih zahtjeva;;;;Djelomično usvojeni, djelomično odbijeni zahtjevi odnosno djelomično odbačeni zahtjev;;;Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI;Odbijeni zahtjevi;;;Razlozi za odbijanje i djelomično odbijanje zahtjeva za pristup informacijama;;;;;;;;;;;;;;;;Razlozi za odbijanje i djelomično odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Odbačeni/djelomično odbačeni zahtjevi;;;Broj odbačenih/djelomično odbačenih zahtjeva prema razlozima odbacivanja;;;Netočna ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije);;;Broj obustavljenih postupaka;Žalbe odbačene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela;;;Žalbe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela;;;Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija;;;Jeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na područje rada TJV?;;;Jeste li objavili opće akte i odluke TJV kojima se utječe na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u službenom glasniku TJV bez mogućnosti pretrage, isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI);;;Jeste li objavili godišnje planove (programe) rada TJV?;;;;Jeste li objavili strateške dokumente TJV ili strateške dokumente koji se, posredno ili neposredno, odnose na TJV?;;;;Jeste li objavili izvješća o radu TJV?;;;;Jeste li objavili proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi TJV?;;;Jeste li objavili financijska izvješća TJV?;;;Jeste li objavili izvješća o izvršenju proračuna ili financijskog plana TJV?;;;Jeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?;;;;Jeste li informacije iz pitanja 28., 29. i 30. objavili u otvorenom, strojno čitljivom formatu?;;;Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 28., 29. i 30. (barem 3. godine unatrag)?;;;Jeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava?;;;;Jeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?;;;;Jeste li objavili popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik TJV ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje?;;;;Jeste li objavili opći akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava?;;;;Objavljujete li obavijesti o raspisanim natječajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku?;;;;Objavljujete li obavijesti o ishodu natječajnog postupka za zapošljavanje (ime, prezime i stručne kvalifikacije odabranih kandidata)?;;;;Jeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?;;;Jeste li objavili popis registara (evidencija, baza) koje TJV vodi uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (asset lista)?;;;;Jeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadrže ograničenja iz članaka 15. i 30. ZPPI?;;;;Jeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenom, strojno čitljivom formatu?;;;;Jeste li predmetne registre objavili na Portalu otvorenih podataka TJV?;;;;Omogućujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti?;;;;Jeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)?;;;;Jeste li objavili informacije o javnim uslugama koje pružate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koje se pružaju elektroničkim putem (e-usluge - objava obrazaca s mogućnošću popune u elektroničkom obliku, primjerice MS word obrazac, WEB forma i slično)?;;;;Objavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih službenih tijela sa vremenom održavanja i informacijama o načinu rada?;;;;Objavljujete li informacije o mogućnostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?;;;;Objavljujete li zaključke sa službenih sjednica?;;;;Jeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?;;;;Jeste li objavili obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu?;;;Jeste li objavili podatke za kontakt službenika za informiranje?;;Jeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac?;;Jeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac?;;Jeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac?;;"Jeste li objavili Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (""Narodne novine"", br. 12/14 i 15/14) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije?";;Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH sukladno čl. 10.a. ZPPI?;;Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?;;Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti?;;Je li vaše tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnošću sukladno čl. 11. ZPPI?;;;Provodite li savjetovanja s javnošću?;;;Provedba savjetovanja s javnošću;Trajanje savjetovanja s javnošću;Jeste li objavili godišnji plan savjetovanja s javnošću?;;Ažurirate li godišnji plan savjetovanja s javnošću?;;;Postoji li na internetskim stranicama TJV posebna rubrika namijenjena savjetovanjima s javnošću TJV?;;Da li sa glavne internetske stranice TJV pozivate javnost na sudjelovanje u savjetovanjima?;;Ako savjetovanja provodite na portalu za e-Savjetovanja jeste li objavili poveznicu na navedeni portal?;;;Ako je određen koordinator za provedbu savjetovanja TJV postoje li dogovorene interne procedure komunikacije službenika i koordinatora?;;;;Jesu li službenici upoznati s naprijed navedenim procedurama?;;;Da li je duljina trajanja savjetovanja u pravilu 30 dana?;;Objavljujete li razloge ukoliko je duljina trajanja savjetovanja kraća od 30 dana (npr. u dokumentu za provedbu savjetovanja)?;;;Jeste li objavili izvješća o svim provedenim savjetovanjima sa zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te očitovanjima s razlozima za prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi? (napominje se da je, ukoliko nije bilo dostavljenih komentara, to također potrebno navesti u izvješću i isto objaviti);; ;;;;;;;;broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama;broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj prenesenih zahtjeva;broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama;broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj zaprimljenih zahtjeva;ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama;ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju;broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama;broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj ustupljenih zahtjeva;broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama;broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj riješenih zahtjeva;broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka;broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka;ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka;broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama;broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj riješenih zahtjeva;broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama;broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj neriješenih zahtjeva;broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama;broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj usvojenih zahtjeva;opće informacije u vezi s radom i/ili organizacijom (planovi, strategije, izvješća o radu, obavijesti o natječaju i ishodu natječaja, uključujući i opće informacije o zaposlenicima i sl.);Informacije u vezi s financiranja (proračun, financijski plan, financijska izvješća, javna nabava, ugovori o poslovanju, dodjela bespovratnih sredstava, uključujući i financijske informacije vezane uz zaposlenike i sl.);Informacije povezane s djelokrugom rada (nacrti propisa, inspekcijski zapisnici i nalazi, razne informacije iz djelokruga tijela, kao npr. informacije o okolišu, dokumentacija i odluke o plaćanju komunalne naknade, izgradnja odlagalište ili dokumentacija i odluke iz drugih sl.);ostalo;broj djelomično usvojenih/djelomično odbijenih/djelomično odbačenih zahtjeva za pristup informacijama;broj djelomično usvojenih/djelomično odbijenih/djelomično odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj djelomično usvojenih/djelomično odbijenih/djelomično odbačenih zahtjeva;broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI;broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama;broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj odbijenih zahtjeva;radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15., st.1. ZPPI);radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18) (čl.15, st.2, toč.3. ZPPI);radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI);radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (čl. 15., st. 3., toč. 3. ZPPI);radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI) ;u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI);objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI);objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI) ;ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz čl. 24. ZPPI (čl.23. st.5., t.3. ZPPI);radi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ZPPI (čl.23., st.5., t.4. ZPPI);radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (čl.23., st.5., t.5. ZPPI);radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1. ZPPI);radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 106/18) (čl.15., st.2., toč.3. ZPPI);radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI);radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (čl.15., st.3., toč.3. ZPPI);radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI);u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI);objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI);objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI);radi se o povjerljivim statističkim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o službenoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13);radi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa;radi se dijelovima informacije koji sadrže samo logotipe, grbove ili oznake;radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija, televizije i elektroničkih medija;radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova, uključujući organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istraživanja, škole i ustanove visokog obrazovanja, osim knjižnica ustanova visokog obrazovanja;radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knjižnica, muzeja i arhiva,;radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.;broj odbačenih/djelomično odbačenih zahtjeva za pristup informacijama;broj odbačenih/djelomično odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj odbačenih/djelomično odbačenih zahtjeva;nepotpun (čl. 20., st.2. ZPPI);nerazumljiv (čl. 20., st.2. ZPPI);tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (čl. 23., st.4. ZPPI);broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama;broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija;ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije;ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju;broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama;broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj odbačenih žalbi;broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama;broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj usvojenih žalbi;ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama;ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan iznos naknade;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Nije primjenjivo;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da, ali tijekom 2020. nije provedeno nijedno savjetovanje;Da;Ne;Djelomično;Navedite broj provedenih savjetovanja s javnošću;Navedite prosječnu duljinu trajanja savjetovanja u danima;Da;Ne;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja;Da;Ne;Djelomično;Nije određen koordinator;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Da;Ne;Djelomično;Da;Ne;Djelomično Općina Lasinja;Lasinja;59068748409;74;DA;Javna uprava i politički sustav;Republika Hrvatska;Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave;0;0;0;3;0;3;3;0;3;0;0;0;3;0;3;0;0;0;3;0;3;0;0;0;3;0;3;0;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;Da;;;Da;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;Da;;;Da;;;Da;;;;;;Djelomično;Da;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;;Djelomično;;Da;;;;Da;;;;;Ne;;;Da;;;;;;;Nije primjenjivo;;;Djelomično;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;;Da;;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;Da;;;Da;;;2;30;Da;;;;Djelomično;Da;;;Ne;;;Ne provodimo savjetovanja na portalu e-Savjetovanja;;;Djelomično;;;;Djelomično;Da;;;;Djelomično;Da;;